top of page

ASIAKASREKISTERI

ASIAKASREKISTERI

Rekisteriseloste, asiakasrekisteri


Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä


Sami Pesonen - EVJEK Oy

Katajakatu 3 A 1,

15210 Lahti


Y-tunnus: 2693887-3

(+358) 40 4086820 

www.apila-asunnot.fi 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö


Markus Grahn 

Puh. +358 40 554 0223 

info@apila-asunnot.fi


3. Rekisterin nimi

www.apila-asunnot.fi verkkosivun asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri 


4. Henkilötietojen käyttötarkoitus


Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallinnointiin, hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen, kuten mm.:


asiakkaan tietojen ylläpito

vuokrareskontran ylläpito

asiakaskyselyt, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyt

asuntojen kunnossapito ja tämän osalta tarvittavien tietojen jakaminen rekisterinpitäjän kanssa sopimussuhteessa oleville huoltoyhtiöille

vuokrasaatavien ja muiden huoneenvuokrasaatavien perintä

vuokrasopimusten päättäminen


Asiakasviestinnän lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi häntä koskevia tietoja analysoimalla. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. 
5. Rekisterin tietosisältö


Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja ja niiden muutostietoja asunnon hakijoista, suositeltavista asiakkaista, vuokralaisista sekä mahdollisista kanssavuokralaisista: 


Perustiedot, kuten


nimi

henkilötunnus

yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)

sukupuoli

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

asiakasnumero

asiakkuuden alkupäivämäärä

samassa taloudessa asuvien henkilöiden lukumäärä

samassa taloudessa asuvan avio- tai avopuolison etu- ja sukunimi sekä henkilötunnus

arava- ja korkotukilainoitettujen asuntojen osalta kaikkien samassa taloudessa asuvien henkilöiden etu- ja sukunimet sekä henkilötunnukset

rekisteröidyn suostumuksella samassa taloudessa asuvien henkilöiden etu- ja sukunimet sekä henkilötunnukset

tieto kanssahakijan rekisteröidylle antamasta luvasta itseään koskevien tietojen antamiseksi rekisterinpitäjälle

tieto mahdollisesta edunvalvojasta

tiedot työssäkäynnistä ja työsuhteen kestosta sekä laadusta

tulo- ja varallisuustiedot

luottotiedot

velkajärjestelytieto

perintätieto

asiakkuutta edeltävän asunnon tiedot

asunnon tarvetta koskevat tiedot


vuokrasuhteeseen liittyvät tiedot eli vuokrasopimustiedot, vuokran maksutiedot, vuokravakuustiedot sekä vuokrasuhteen päättämiset


alaikäisen vuokralaisen osalta vuokrasopimuksen allekirjoittaneen huoltajan yksilöintitiedot


reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, mukaan lukien puheluiden taltiot


rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot


pankkitilitiedot vuokrasuhteen irtisanomiseen liittyen


suoramarkkinointiluvat ja kiellot6. Säännönmukaiset tietolähteet


Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa vuokra-asuntohakemuslomakkeesta, sähköisistä palveluista, vuokrasopimuksesta sekä asiakaspalvelupuheluista. Tietoja voidaan kerätä rekisteröidyn osallistuessa rekisterinpitäjän järjestämiin markkinointikampanjoihin ja -tapahtumiin. 


Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, irtisanoutuvilta asiakkailta, 


rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten Väestörekisterikeskuksesta ja luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. 7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen


Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta www.apila-asunnot.fi ylläpidon ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi www.apila-asunnot.fi ylläpidon puolesta perintää suorittaville sopimuskumppaneille sekä tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin. 


Mikäli asunnon omistajaksi tulee ulkopuolinen taho, voi www.apila-asunnot.fi ylläpito luovuttaa asunnon uudelle omistajalle vuokrasuhteen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot. 


Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 


Asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen tietoja voidaan siirtää lainsäädännön sallimassa tavalla rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekisteriin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin. 8. Rekisterin suojaus


Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.


Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.


Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella. 


9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus


Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.


Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Rekisteriseloste, asiakasrekisteri

Rekisteriseloste, suoramarkkinointi

www.tietoturvaopas.fi - ajankohtaista tietoa tietoturvasta

Asiakasrekisteri: Text
bottom of page